PRIVACYBELEID

OVERZICHT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid (het 'Privacybeleid') is van toepassing op de website https://www.7forallmankind.be/be_nl/ (de 'Website') en heeft betrekking op de activiteiten voor de verwerking van persoonlijke gegevens die worden uitgevoerd door Seven for all Mankind International SAGL ('7FAM'), dat eigenaar is van de Website en deze onderhoudt. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden door 7FAM verwerkt wanneer de gebruiker de Website bezoekt en wanneer de gebruiker gebruikmaakt van de diensten en functionaliteiten die door de Website worden aangeboden. Het Privacybeleid geeft aan wie de verwerkingsverantwoordelijke is die is belast met het toezicht op en het beheer van de persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt. Daarnaast wordt erin uiteengezet welke persoonlijke gegevens worden verzameld, wat de doeleinden en voorwaarden van de gegevensverwerking zijn, in welke de mate persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, welke gegevensbeveiligingsmaatregelen zijn genomen om gegevens te beveiligen en te beschermen en op welke manieren de gebruiker de verwerking van gegevens die betrekking hebben op de gebruiker kan verifiëren en hoe hij zijn rechten als gebruiker zoals die zijn erkend in de privacywetgeving kan uitoefenen.

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE PRIVACYVERTEGENWOORDIGER VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Seven for all Mankind International SAGL (7FAM), via Penate 4, 6850 Mendrisio, Zwitserland. Seven for all Mankind Netherlands BV treedt op als privacyvertegenwoordiger van 7FAM in Europa. Een actuele lijst van gegevensverwerkers en adressen voor datacommunicatie is beschikbaar bij 7FAM. Andere bedrijven van de 7FAM-groep kunnen betrokken zijn bij de gegevensverwerking gerelateerd aan de activiteiten die op de Website kunnen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld administratieve activiteiten in geval van aankoop van producten of activiteiten met betrekking tot de werving en selectie van personeel) zoals aangegeven in het Privacybeleid. Voor de in dit document beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden zullen deze bedrijven handelen volgens de toepasselijke privacywetgeving.

AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN DOELEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Over het algemeen betekent het bezoeken en raadplegen van de Website niet dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Informatie ten behoeve van het onderhoud en de verbetering van onze Website en diensten

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker die de Website bezoekt en raadpleegt, is beperkt tot de zogeheten surfgegevens. Dit zijn de gegevens waarvan de overdracht aan de Website ligt besloten in het functioneren van de informatiesystemen voor het beheer van de Website en in het gebruik van voor internet kenmerkende communicatieprotocollen. Surfgegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met de Website en andere parameters die betrekking hebben op het type en de gegevens van het besturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt. Surfgegevens, zoals hierboven omschreven maar ook bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de duur van het bezoek aan de Website, worden door 7FAM uitsluitend verzameld en verwerkt voor statistische doeleinden en in anonieme vorm met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Website met als doel het goed functioneren van de Website en het verbeteren van de werking en inhoud ervan te bewaken. Vanwege de aard van surfgegevens zelf kunnen deze gegevens leiden tot identificatie van gebruikers als ze worden gekoppeld aan gegevens die in het bezit zijn van derden. 7FAM verzamelt echter geen surfgegevens om deze te koppelen aan geïdentificeerde gebruikers. Na de verwerking in anonieme vorm worden surfgegevens gewist. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitoefenen van mogelijke verantwoordelijkheden in het geval van informatiecriminaliteit gericht tegen of gepleegd via de Website. Met uitzondering van de voornoemde omstandigheid, bewaart 7FAM de surfgegevens van de gebruiker slechts gedurende de periode die hiervoor maximaal door de toepasselijke wetgeving is toegestaan en maakt ze daarna anoniem.

Informatie voor het afhandelen van aankopen en ten behoeve van klantenondersteuning en vragen

Verder verzamelt en verwerkt 7FAM persoonlijke gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt wanneer de gebruiker gebruikmaakt van de functionaliteiten van de Website en diensten aanvraagt die door de Website worden aangeboden, bijvoorbeeld in navolging van de registratie van de gebruiker op de Website; de aanmelding van de gebruiker voor nieuwsbrieven of mailinglijsten; de aankoop door de gebruiker van producten via de Website, met inbegrip van alle activiteiten met betrekking tot de aankoop van goederen, zoals facturering, bezorging van bestelde goederen, retourneren en omruilen van goederen, ontvangst van restituties, aankoop en gebruik van gewone en digitale cadeaubonnen al naar gelang van toepassing, en betalingsgerelateerde activiteiten, waaronder fraudepreventie, klantenondersteuning en contact met ons callcenter; de deelname van de gebruiker aan promoties en andere initiatieven die via de Website worden aangeboden, waaronder prijsvragen en sweepstakes; informatieverzoeken van de gebruiker bij 7FAM of door de gebruiker via traditionele post of via de Website aan 7FAM verstuurde vragen, berichten of feedback. 7FAM verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker om te voldoen aan wetten, voorschriften en Europese regelgeving, en om een wettelijk recht uit te oefenen en te verdedigen. We kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ook verwerken wanneer de gebruiker contact opneemt met onze klantenondersteuning en het callcenter, die door met de gebruiker te communiceren mogelijkerwijs de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerken door middel van e-mail, chat en telefoon. De gebruiker kan de aankoop van onze producten telefonisch afronden door contact op te nemen met ons callcenter, volgens de procedure die wordt beschreven in onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens bij het doen van aankopen op onze Website is te vinden in onze desbetreffende Privacyverklaring. Het callcenter ondersteunt de gebruiker telefonisch bij het afsluiten van transacties en het namens de gebruiker verwerken van de order van de gebruiker en verzamelt voor dat doel de persoonlijke gegevens en creditcardgegevens van de gebruiker. Het callcenter registreert ook het telefoonnummer van de gebruiker met het oog op terugbellen en administratieve diensten om de gebruiker de gevraagde ondersteuning en informatie te bieden. Daarnaast kunnen door het callcenter, met toestemming van de gebruiker, ook marketingactiviteiten, statistische activiteiten en profileringsactiviteiten zoals hierboven omschreven worden uitgevoerd. In sommige gevallen kunnen ten behoeve van interne training, kwaliteitscontrole en verificatie gesprekken worden opgenomen en e-mails worden opgeslagen voor zover dit niet door de toepasselijke wetgeving verboden is. De gebruiker zal altijd vooraf op de hoogte worden gesteld van de opname van het gesprek en heeft de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken, tenzij de opname noodzakelijk is voor verificatiedoeleinden met betrekking tot een aankoop of andere redenen, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie voor marketing- en promotiedoeleinden

Met toestemming van de gebruiker, die optioneel is, kan 7FAM de persoonlijke gegevens van de gebruiker verder verwerken voor profilerings- onderzoeks- en marketingdoeleinden. In het laatste geval gaat het meer in het bijzonder om het, via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen zoals SMS, MMS, fax, etc., aan de gebruiker verzenden van promotionele informatie en materiaal over producten en diensten van de 7FAM-groep, over speciale initiatieven inzake prijzen en promoties van de 7FAM-groep en over initiatieven zoals evenementen, tentoonstellingen en beurzen georganiseerd door de 7FAM-groep of waaraan de 7FAM-groep deelneemt. Voor de bovengenoemde marketing- en profileringsactiviteiten kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ook worden gedeeld met andere 7FAM-bedrijven. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om, te allen tijde en kosteloos, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor het verzenden van promotionele informatie en materiaal. Elke communicatie zal vergezeld gaan van een specifieke vermelding waarin de voorwaarden staan om de toestemming eenvoudig en kosteloos in te trekken. Tot de persoonlijke gegevens die 7FAM verzamelt en verwerkt, behoren de naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, en andere mogelijke informatie van optionele aard die door de gebruiker wordt verstrekt. In de relevante delen van de Website waar gegevens worden verzameld, wordt hierover een specifieke informatieverklaring opgenomen. Wanneer dit is vereist door de privacywetgeving, vraagt 7FAM toestemming van de gebruiker alvorens over te gaan tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. In gevallen waarin de gebruiker voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving persoonlijke gegevens verstrekt over een andere persoon (bijvoorbeeld voor het gebruik van de functie 'Mail naar vriend', voor functies gerelateerd aan cadeaubonnen of voor andere doeleinden), bevestigt hij/zij dat de verstrekking van deze gegevens en de verdere verwerking ervan door ons zoals uiteengezet in dit Privacybeleid voldoet aan toepasselijke privacywetgeving. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de gebruiker de genoemde persoon op de hoogte moet stellen en indien nodig diens toestemming moet vragen voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid.

Cookies, tracking pixels en webbakens

De Website kan ook cookies, tracking pixels en webbakens verzamelen overeenkomstig ons Cookiebeleid. De gebruiker kan zijn/haar cookievoorkeuren altijd wijzigen via de webbrowser en de instructies in het Cookiebeleid.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Het door ons verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie vindt plaats op de volgende grondslag:
(a) Het uitvoeren van bovengenoemde verwerking van informatie is voor ons noodzakelijk vooruitlopend op het aangaan van een commerciële verplichting of als onderdeel van het nakomen van bestaande overeenkomsten met de gebruiker, bijvoorbeeld voor het leveren van de goederen en diensten die de gebruiker via de Website heeft besteld.
(b) Voor zover wij de persoonlijke informatie gebruiken voor reclame of promotionele activiteiten, inclusief direct mailing en gerichte reclame, zullen wij gerichte, vrijelijk verstrekte, ongebundelde, geïnformeerde en afzonderlijke toestemming voor dergelijk gebruik vragen.
(c) Voor zover wij de persoonlijke informatie gebruiken voor het verbeteren van de Website of voor analyse van statistieken, is de grondslag voor het verzamelen van gegevens ons legitieme belang om dergelijke verbeteringen en analyses uit te voeren.

PLAATSEN WAAR GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld, worden beheerd en verwerkt door 7FAM. 7FAM maakt gebruik van externe serviceproviders en subverwerkers voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Het bedrijf Rackspace Ltd biedt 7FAM hostingservices voor de Website en de bijbehorende database. 7FAM Europe BVBA treedt op als privacyvertegenwoordiger van 7FAM in Europa. Een actuele lijst van gegevensverwerkers en adressen voor datacommunicatie kan bij 7FAM worden opgevraagd. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt door speciaal geautoriseerd personeel dat is aangewezen om toegang te krijgen tot deze gegevens en ze te verwerken, waaronder personeel dat is aangewezen voor het uitvoeren van niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden aan de Website. Verder zijn er andere bedrijven van de 7FAM-groep betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met het functioneren van de Website en het uitvoeren van de diensten en functionaliteiten die door de Website worden geboden, bijvoorbeeld met betrekking tot de aankoop van producten, klantenondersteuning en callcenter-activiteiten, alsook voor de hierboven omschreven marketing- en profileringsactiviteiten. De gebruiker wordt verzocht om zich op de hoogte te stellen van het gedeelte van dit Privacybeleid dat gaat over de Mate waarin persoonlijke gegevens worden doorgegeven. Alle verwerkers handelen namens en volgens de instructies van 7FAM.

VOORWAARDEN EN KENMERKEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door 7FAM verzamelde persoonlijke gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt met behulp van elektronische en geautomatiseerde middelen, maar ook zonder deze hulpmiddelen (papieren verwerking), volgens procedures en programma's die voldoen aan de in dit document beschreven gegevensverwerkingsdoeleinden. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van beveiligings- en vertrouwelijkheidskwesties. Ze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de van tijd tot tijd het beoogde doelen voor gegevensverwerking te verwezenlijken en dan volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

BEVEILIGING EN KWALITEIT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

7FAM doet er alles aan om de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen. Persoonlijke gegevens worden door 7FAM verwerkt in overeenstemming met de beveiligingsbepalingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving om verlies en vernietiging van gegevens (ook onopzettelijk), ongeoorloofde toegang tot gegevens en onwettig of oneerlijk gebruik van gegevens te voorkomen. Bovendien zijn informatiesystemen en softwareprogramma's zo geconfigureerd dat persoonlijke gegevens en identificatiegegevens alleen worden gebruikt wanneer dat nodig is om van tijd tot tijd het specifieke verwerkingsdoel te verwezenlijken. 7FAM maakt gebruik van een verscheidenheid aan geavanceerde beveiligingstechnologieën en -procedures om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen de bovengenoemde risico's. Door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers die zich op gecontroleerde locaties bevinden. Voor de overdracht van sommige gegevens via internet worden bovendien coderingstechnieken gebruikt, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol. De gebruiker kan 7FAM helpen bij het bijwerken en bijhouden van de juistheid van de door hem/haar aan7FAM verstrekte persoonlijke gegevens door 7FAM op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn/haar adres, aanspreekvorm, telefoonnummer of e-mailadres. Geregistreerde gebruikers kunnen dit online doen volgens de instructies op betreffende gebruikersprofielpagina's van de Website.

MATE WAARIN PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN

7FAM geeft de persoonlijke gegevens van de gebruiker door binnen de grenzen en onder de omstandigheden die zijn vermeld in dit Privacybeleid en in de informatieverklaring die is te vinden in de gedeeltes van de Website waar gegevens worden verzameld. Dit gebeurt hoe dan ook volledig in overeenstemming met de toestemming die de gebruiker voor de verzameling van zijn/haar gegevens heeft gegeven, wanneer dit door de privacywetgeving is vereist. De persoonlijke gegevens van de gebruiker zijn binnen de 7FAM-organisatie toegankelijk voor interne en externe medewerkers die er toegang toe moeten hebben vanwege hun taken met betrekking tot de in dit document beschreven verwerkingsdoeleinden, voor de eventueel door ons aangestelde verwerkers en voor onze Europese privacyvertegenwoordiger Seven for all Mankind Netherlands BV. Een actuele lijst van verwerkers en betrokkenen aan wie gegevens kunnen worden doorgegeven kan door de gebruiker kosteloos bij 7FAM worden opgevraagd.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan instellingen, autoriteiten, overheidsorganisaties, banken en financiële instellingen, professionals, onafhankelijke adviseurs, ook in gelieerde vorm, zakelijke partners en externe dienstverleners tot wie 7FAM zich kan wenden voor de uitvoering van professionele, technische en organisatorische diensten met betrekking tot het beheer van de Website en de daarop uitgevoerde activiteiten, zoals de verkoop van goederen en aanverwante activiteiten, het beheer van functionaliteiten die door de Website worden geboden en van de initiatieven en diensten waarvoor de gebruiker zich kan aanmelden en die hij/zij via de Website kan aanvragen, en voor services die strikt functioneel zijn voor het realiseren van de andere in dit document beschreven verwerkingsdoeleinden. Voor doeleinden met betrekking tot het beheren van de Website en aanverwante activiteiten, bijvoorbeeld voor de aankoop van goederen via de Website of per telefoon via ons callcenter, kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ook worden doorgegeven aan andere bedrijven van de 7FAM-groep, die ze verwerken volgens de toepasselijke privacywetgeving voor de bovengenoemde doeleinden, waaronder marketing- en profileringsactiviteiten. Specifiek met betrekking tot de aankoop van goederen worden de gegevens verwerkt door de verantwoordelijke lokale 7FAM-organisatie die is gevestigd in de plaats waar de levering moet plaatsvinden en die optreedt als verwerker van de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voor de volgende doeleinden: facturering, bezorging van bestelde goederen, retourneren en omruilen van goederen, ontvangst van restituties, aankoop en gebruik van gewone en digitale cadeaubonnen al naar gelang van toepassing, en betalingsgerelateerde activiteiten, waaronder fraudepreventie. Bovendien wenden wij ons met betrekking tot van het afsluiten van transacties en het verwerken van betalingen tot externe serviceproviders voor het beheer en de ondersteuning van het e-commerceplatform. Deze serviceproviders zijn gebonden aan contractuele verplichtingen betreffende het nemen van passende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de beveiliging van de persoonlijke gegevens en creditcardinformatie van de gebruiker en het waarborgen van de vertrouwelijkheid daarvan.

Derden die de beschikking krijgen over de persoonlijke gegevens van de gebruiker zoals hierboven omschreven, verwerken deze gegevens naargelang van toepassing als verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld wanneer het gaat om lokale 7FAM-organisaties) of als gegevensverwerker (bijvoorbeeld wanneer het gaat om externe dienstverleners) volgens de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming en voor dezelfde hierboven omschreven doeleinden. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden in het geval van fusies, overnames en overdracht van onze activa, producten, websites of activiteiten. Deze derden krijgen in dat geval alleen de informatie die nodig is om hun respectievelijke verplichtingen uit te voeren. Zij stemmen ermee om in de ontvangen informatie alleen te gebruiken voor de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden, om de ontvangen informatie te beveiligingen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en om zich te houden aan de toepasselijke wetgeving en de door 7FAM verstrekte aanwijzingen.

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan ontvangers in landen over de hele wereld, ook buiten de EU en/of EER (Europese Economische Ruimte). In sommige gevallen kennen deze landen een lager niveau van bescherming dan landen binnen de EU/EER. Bij de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de EU/EER, naar rechtsgebieden waarvoor het beschermingsniveau niet door de Europese Commissie passend is verklaard, maken wij gebruik van standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een voldoende mate van bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze standaard contractbepalingen zijn te vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/justice/data- protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Behoudens het voorgaande worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet gedeeld met derden, natuurlijke personen of rechtspersonen die niet aan 7FAM zijn gerelateerd of geen zakelijke, professionele of technische taken voor ons vervullen. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen verder worden doorgegeven aan een ieder die daartoe volgens de toepasselijke wet- en regelgeving gerechtigd is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gerechtelijke procedures, verzoeken door bevoegde rechtbanken en autoriteiten of andere wettelijke verplichtingen om de rechten en eigendommen van 7FAM en de Website te beschermen en te verdedigen. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet doorgegeven aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden en zullen in geen geval verder worden verspreid.

VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Behoudens de voorgaande beschrijving met betrekking tot de surfgegevens (zie 'Aard van de verwerkte gegevens en doelen van de gegevensverwerking' hierboven), is het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten en functionaliteiten die door de Website worden geboden en door de gebruiker worden aangevraagd. Het gaat hierbij onder andere om registratie van de gebruiker op de Website, de aanmelding van de gebruiker voor nieuwsbrieven of mailinglijsten, de afhandeling van aankopen door de gebruiker van producten via de Website en aanverwante activiteiten, de deelname van de gebruiker aan promoties en andere initiatieven die via de Website worden aangeboden zoals prijsvragen en sweepstakes, en het afhandelen en beheren van het informatieverzoeken, vragen, berichten of feedback van de gebruiker aan 7FAM. Het verstrekken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker voor de activiteiten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving is verplicht. In de bovengenoemde omstandigheden zou weigering tot het verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens door de gebruiker het voor 7FAM onmogelijk maken om zijn contractuele verplichtingen na te komen of om de gebruiker de gevraagde diensten, producten of informatie te bieden zoals hierboven omschreven. Het door de gebruiker verstrekken van gegevens voor onderzoeks-, marketing- en profileringsdoeleinden zoals hierboven omschreven is optioneel. Weigering tot het verstrekken van zijn/haar persoonlijke gegevens door de gebruiker onder deze omstandigheden heeft geen consequenties voor de naleving door 7FAM van zijn contractuele verplichtingen en voor het aan de gebruiker leveren van de gevraagde diensten, producten of informatie zoals hierboven omschreven.

BEWARING VAN DE GEGEVENS

7FAM bewaart de persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld te vervullen. Dit betekent dat 7FAM de persoonlijke gegevens van de gebruikers verwijdert wanneer we deze informatie niet langer nodig hebben, tenzij we een legitiem belang hebben om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren of hiertoe door een toepasselijke wet worden verplicht. Geanonimiseerde statistieken kunnen langer worden bewaard.

PRIVACYRECHTEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is gerechtigd om op elk moment zijn rechten af te dwingen zoals bepaald door de toepasselijke privacywetgeving, inclusief maar niet beperkt tot het recht om op elk moment de bevestiging te verkrijgen dat zijn/haar persoonlijke gegevens wel of niet zijn opgeslagen, het recht om de inhoud, herkomst en nauwkeurigheid ervan te verifiëren en het recht om de gegevens te laten aanvullen, bijwerken, wijzigen of wissen. Verder mag de gebruiker om gegronde redenen de gegevensverwerking aanvechten, inclusief het op elk moment en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens door 7FAM en om zijn/haar rechten zoals vastgelegd in de privacywetgeving uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met Seven for all Mankind International SAGL (7FAM), via Penate 4, 6850 Mendrisio, Zwitserland door te klikken op contact opnemen. Dit Privacybeleid kan door 7FAM worden bijgewerkt en gewijzigd. De versie die op de Website wordt gepubliceerd, is de versie die momenteel van kracht is. Wanneer 7FAM dit Privacybeleid wijzigt, zal 7FAM de gebruiker van deze wijzigingen op de hoogte brengen door op de startpagina van de Website een link te plaatsen naar het gewijzigde Privacybeleid met de tekst 'Recent herzien Privacybeleid'. 7FAM nodigt de gebruiker uit om het Privacybeleid periodiek opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van relevante wijzigingen. Als u inwoner bent van de EU/EER en een klacht hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door 7FAM, hebt u het recht om uw ontevredenheid te melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont. De ingangsdatum van dit Privacybeleid is 25 mei 2018.

Wij Accepteren:
  • ApplePay
  • Visa
  • Maestro
  • Amex
  • Discover
  • Diners Club International
  • JBC
  • Paypal
Veilige Betaling Mit:
  • Secure payment