Ontvang 10% korting -->

PRIVACYVERKLARING

SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, Zwitserland ("7FAM") deelt u in haar hoedanigheid van verantwoordelijke mede dat wij uw persoonsgegevens op de website: http://www.nl-7fam-uat1.test7FAMc.com ("Website") verwerken conform het Privacybeleid van de Website, welk beleid te vinden is op: Privacybeleid, alsmede overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving, met inbegrip van de voorschriften inzake beveiliging en geheimhouding. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op de afwikkeling van uw interacties met de Website en de daarop aangeboden functionaliteiten, de levering van de door u gewenste diensten (zoals aanmelding voor de Website, nieuwsbrief, mailinglijst, aanbiedingen en andere website-initiatieven), de verwerking van door u per gewone post of via de Website verstuurde informatieaanvragen, vragen, berichten en feedback, alsmede, in samenwerking met lokale 7FAM-ondernemingen die als verantwoordelijke van uw gegevens optreden, ten behoeve van de verkoop van onze producten, waaronder alle relevante activiteiten vallen (zoals de levering van producten, facturering, retourzendingen en het omruilen van producten, restituties, aankoop en gebruik van gewone cadeaubonnen en digitale giftcards, betaalactiviteiten, fraudepreventie), alsmede ten behoeve van de klantenservice en de contacten met ons callcenter. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens ter naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving en ter uitoefening van wettelijke rechten. Met uw toestemming, die u mag maar niet hoeft te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens tevens voor marketingdoeleinden, dat wil zeggen dat wij reclamemateriaal en informatie over producten, diensten, kortingsacties en aanbiedingen van de 7FAM-groep en informatie over initiatieven zoals evenementen, shows en beurzen die door de 7FAM-groep worden georganiseerd of waaraan 7FAM-ondernemingen deelnemen, per e-mail aan u toesturen, alsmede ten behoeve van het in kaart brengen van klantenprofielen. Uw persoonsgegevens kunnen ten behoeve van de hiervoor beschreven marketing- en profileringsactiviteiten ook worden uitgewisseld met andere 7FAM-ondernemingen. U kunt altijd kosteloos bezwaar maken tegen het toesturen van reclame van welke aard dan ook; in elk bericht dat wij u toesturen, is specifiek de mogelijkheid opgenomen om uw toestemming in te trekken. Wanneer u de persoonsgegevens van iemand anders aan ons doorgeeft (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie 'e-mail een vriend' of van giftcard-functionaliteiten e.d.), voor zover dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan, bevestigt u hierbij dat wij die gegevens op grond van de geldende privacywetgeving mogen verwerken. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de betreffende persoon dient te informeren over de doorgifte van diens gegevens en desgevraagd zijn/haar toestemming voor de verwerking daarvan dient te verkrijgen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u gebruikmaakt van de Website, de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, alsmede de persoonsgegevens die wij anderszins op rechtmatige wijze betrekken, onder meer van derden, elektronisch en op papier, via e-mail, chatprogramma's en telefonisch wanneer u contact opneemt met onze klantenservice in ons callcenter. U kunt de aankoop van producten ook tot stand brengen door ons callcenter te bellen volgens de procedure zoals beschreven in onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Het callcenter registreert uw telefoonnummer zodat u teruggebeld kunt worden, alsmede ten behoeve van backoffice-diensten, zodat wij u de gewenste ondersteuning en informatie kunnen bieden. Met uw toestemming kunnen de hiervoor vermelde marketing-, statistische en profileringsactiviteiten ook door het callcenter worden verricht. In bepaalde gevallen wordt uw telefoongesprek opgenomen en worden uw e-mailberichten opgeslagen ten behoeve van interne trainingen, kwaliteitscontroles en verificatiedoeleinden, voor zover dit niet wettelijk is verboden. Wanneer het gesprek wordt opgenomen, wordt u daar altijd vooraf op gewezen en mag u dit weigeren, behalve wanneer de opname nodig is ter verificatie van uw aankoop of om andere redenen noodzakelijk is, voor zover dit op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Zoals hiervoor aangegeven, hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de levering van de door u gewenste websitediensten en functionaliteiten, voor de verkoop van onze producten aan u en ten behoeve van de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer u in deze gevallen geen persoonsgegevens verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om de gewenste diensten en informatie aan u te leveren en onze producten aan u te verkopen. Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek, marketing en het opstellen van klantenprofielen, een en ander als hierboven bedoeld, is optioneel. Wanneer u dit weigert, heeft dit verder geen gevolgen. Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de werknemers van ons bedrijf die deze persoonsgegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden, voor eventueel door ons aangewezen bewerkers en voor 7FAM Europe BVBA, de privacyvertegenwoordiger van 7FAM in Europa. U kunt bij 7FAM een actueel overzicht opvragen van de bewerkers en derden. Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met overheidsinstanties, bankinstellingen, professionals, adviseurs, met inbegrip van adviesbureaus, zakenpartners en personen die op grond van de geldende wet- en regelgeving als rechtmatige ontvanger worden aangemerkt, alsmede aan externe leveranciers van diensten die in verband met het vorenstaande nuttig zijn. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens uitwisselen met andere ondernemingen binnen de 7FAM-groep. Zo worden voor de aankoop van producten bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerkt door de betreffende 7FAM-onderneming in het land waar de producten geleverd moeten worden. Deze lokale onderneming treedt in dat geval overeenkomstig de geldende privacywetgeving op als verantwoordelijke van uw gegevens met betrekking tot de facturering. Voor de afwikkeling van transacties en de verwerking van betalingen schakelen wij externe dienstverleners in ten behoeve van het beheer en de ondersteuning van het e-com-platform. Deze derden die uw persoonsgegevens ontvangen, zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, behalve 7FAM International Sagl. Dit bedrijf is gevestigd in Zwitserland, een land waarmee persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld aangezien de Zwitserse privacywetgeving naar het oordeel van de Europese Commissie een voldoende niveau van gegevensbescherming biedt. Deze derden verwerken uw gegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving voor het hiervoor beschreven beoogde gebruik. Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven ingeval van een fusie, overname, overdracht van activa en vergelijkbare transacties. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan deze derden verstrekt voor zover zij die persoonsgegevens nodig hebben ter uitvoering van hun betreffende functie, waarbij zij zich verbinden tot geheimhouding en beveiliging alsmede tot naleving van de geldende wet- en regelgeving en de van 7FAM ontvangen aanwijzingen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden (behoudens 7FAM-ondernemingen) verstrekt ten behoeve van hun eigen marketing. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw privacyrechten ingevolge de geldende privacywetgeving door bijvoorbeeld inzage in uw persoonsgegevens aan te vragen, de inhoud en juistheid daarvan te controleren, een verzoek in te dienen inzake het opnemen, actualiseren, verwijderen of blokkeren van uw persoonsgegevens, alsmede door op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals voor direct marketing-doeleinden; dit kan te allen tijde en brengt geen kosten met zich mee. Wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten, neem dan contact op met SEVEN FOR ALL MANKIND INTERNATIONAL SAGL, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, Zwitserland, of stuur per e-mail het formulier in dat u kunt vinden door te klikken op de volgende link: Contact.

Wij Accepteren:
Veilige Betaling Mit: